Selasa, 13 Januari 2015

Ndamél Gambar Jam Dinding


Artikel niki lanjutanipun bélajar ngéblóg bósó jawi ingkang sak derengipun, isi kalian temanipun taseh  tutorial sédérhana, wónten ing artikél punikó temanipun nggambar Jam Dinding.

Bika' aplikasi Inkscape sésuai sistem operasi komputer njénéngan, ménawi sampun kébukak, atur lémbaripun ngagém ukuran  manual injih punikó 12cm x 12cm 

Selajéngipun panjénéngan gambar bujur sangkar ukuran 11 x 11 cm, ménawi sampun jénéngan atur pérségi panjang punikó wóntén ing téngah-téngah lémbar kérja ingkang didamél sakderengipun, supóyó saget wónten ing téngah-téngah lémbar kérja, tingali mawón gambar ngandap punikó 


Gambar nginggil wau tujuanipun badhe didadosakén Guide utawi garis bantu, córónipun  injih puniko klik gambar wau, arahakén kursor téng Menu Bar, klik Object => Objects to Guides utawi pencet tómból Ctrl+G, hasilipun otomatis gambar wau dadós Guides, contonipun kadós gambar ngandap punikó 

Damél gambar lingkaran sak ukuran lémbar kérjó, sukani wérnó sésuai sélera panjénéngan, contonipun kadós gambar ngandap niki 

Gambar maleh lingkaran ukuran ingkang radi alit ( 11 x 11 cm), panjéngénan sukani wérnó ceméng, atór gambar wau supóyó wontén ing téngah-téngah lingkaran ingkang agéng


Damél guides (guideline) Horizontal lan Vertical, panjénéngan ator supóyó wontén ing téngah-téngah lingkaran utawi lémbar kérjó 


Ménawi damélan nginggil wau sampun sédanten, klik lingkaran wérni céméng, arahakén kursor téng Tool Box => Gradiént, selajéngipun arahakén kursor téng Tool Control, pilih Create radial kalian Create gradient in the fillSélajéngipun damél wérni lingkaran wau dadós gradasi kanti wérnó ingkang bentén-bentén kadós gambar ngandap punikó 


Damél gambar bintang ingkang sudutipun 12 iji, córó ingkang paleng gampel injéh punikó kanthi ngisi óngkó 12 téng kotak Corners ingkang disediakén Tool Control.Sukani Stroke utawi garis tepi ing gambar bintang wau kanthi ukuran 0,400 cm, córó nyukani stroke ugó ngator ukuranipun sagéd dipuntumindakakén kanthi nampilakén jendeló pengaturan Fill and Stroke.
Tujuanipun gambar bintang wau inggih pinikó damél patokan óngkó jam ingkang ajéng didamélDamél óngkó sétunggal ngantós kaleh wélas wónten ing pucuk segitiga ingkang didamél sakderenge wauDamél gambar segitiga ngagém Star Tool, córónipun klik ikon Star Tool ing Tool Box, lajéng  ing Tool Control pileh Polygon, ing kótak Corners isi kanthi óngkó tigó (3).


Klik Node Tool utawi pencet tombol F2, selajéngipun klik Convert selected to path utawi pencet tómból Shift+Ctrl+CTambahakén 2 (kaleh) titik node wóntén ing gambar segitiga sébélah kiwó


Tarik 2 node ingkang didamél sakderengipun dathéng arah kiwó dumugi guides vertical séhinggó abéntuk jarum jam ingkang agéng nanging ukuranipun céndak.


Damél gambar jarum jam radhi alit ingkang kégunaanipun kanggém ménit jam, sélajéngipun damél gambar jarum alit wérni abret ingkang kégunaanipun kanggém détik jam.


Tambahakén Start Markers kalian End Markers wóntén ing pucuk lan bóngkót jarum détik jam (jarum ingkang paleng alit).


Werni pucuk/bóngkót jarum kalian téngah-téngah jarum ingkang didamél dereng sami (abrit kalian cemeng), amargi niku pérlu didamél sami, córónipun injih punikó klik Extensions => Modify Path => Color Markers Match Stroke


Damél gambar lingkaran alit kagém penutup sékrup bóngkót jarum jam lan jarum ménit


Sélajéngipun damél wérni jarum jam kalian jarum ménit dadós gradasi kanti wérnó ingkang bentén-bentén contonipun kadós gambar ngandap punikó 


Akhirnya gambar Jam Dinding selesai juga dibuat, agar tampilan jam lebih menarik lagi sebaiknya tambahkan gambar tertentu seperti gambar dibawah ini


Eh, kok malah pakai bahasa Indonesia lagi :D

Sabtu, 10 Januari 2015

Nggawé Gambar Tentang Penulis

Sak durungé aku njaluk ngapuró mergó tulisanku iki nganggo bósó jówó, tulisan iki tak gawé ngéné amergó aku lagi latihan nulis blog bósó jówó, dadi ya dimaklumi waé

Wulan wingi néng Group Facebook Inkscape Indonesia ónó sing takón masalah kóyó ing gambar ngisór iki

Aku ora reti jenengé jenis gambar nduwur kuwi, sak retiku jenis gambar ngono kuwi kerep ónó ing daftar riwayat penulis buku (biasané ónó ing lembar lampiran mburi), wis sebut aé lembar Tentang Penulis.

Sakbeneré ing group mau aku wis bantu njawab pertanyaan kuwi, lan ketoné séng takón yo wis isó lan mudeng córó nggawéné, tapi yó kuwi wis dadi kebiasa'an wóng Indonesia yaiku ora gelem nulis dókomentasiné yén masalahé wis rampung.

Ngisór iki tak tulis carané nggawé gambar kóyó ing nduwur kuwi nganggó Inkscape, sak beneré paling gampang sih nganggó Scribus utówó LibreOffice Writer

Buka aplikasi Inkscape, nek wis kebukak atur lembaré nganggó ukuran A4, bar kuwi gawé gambar persegi panjang sak ukuran lembar séng digawé sak durungé

Atur gradasi persegi panjang kuwi dadi wernó loro (dua warna), cóntóné kaya gambar ngisór iki

Gawé gambar persegi panjang kóyó córó sak durungé, tapi ukurané luwéh cilék, ójó lali digawé gradasi manéh

Gambaró persegi panjang ukuran ródó cilék (sedeng), bar kuwi gambar manéh persegi panjang sing luwéh cilik, yén wis dadi tumpuk persegi panjang paling cilik néng pójók nduwur sebelah kiwó persegi panjang ukuran sedeng, pilih gambar loro mau, teros klik Path => Difference

Gawé manéh gambar kóyó córó sak durungé, yén males nggambar manéh duplicate waé gambar sing digawé sak durungé, luwéh jelasé delók gambar ngisór iki

Gawé tulisan teks mengalir nganggó Text Tool, cóntóné kóyó néng ngisór iki  


Bar kuwi lebóknó tulisan myang njeró kotak persegi panjang sing digawé sak durungé, carané piléh (seleksi) obyék loro kuwi, klik Text => Flow into Frame

Yén cara nduwur mau wis bener kabéh hasilé kóyó gambar ngisór iki

Sak iki tulisan sing digawé wis lumayan apik, tapi kotak mburiné isih kéthók, mergó kuwi perlu diumpetké utówó digawé transparan, néng inkscape paling ora ónó telung córó nggo ngatasi masalah iki, séng pertama karo nómer loro nganggo jendéló pengaturan Fill and Stroke, carané klik ikon No fill utówó ngatur nilai óngkó alpha dadi Nól.
Cara  ketelu yóiku ngganggó Object Properties, carane klik Object => Object Properties, wénéhi tanda céntang ing menu Hide

Baléni langkah nduwur mau nggo nggawé tulisan kotak ngisóré, yan wis rampung kabéh, pasang foto utówó logo néng pójók kiwó nduwur tulisan, contoné kóyó gambar ngisór iki


Wis ah cukup sakméné disik latihan nulis bósó jówó iki, tanganku yó wis pegel ngetiké, sak liyané kuwi aku yó mesaknó sing mócó tulisan iki.

Kamis, 08 Januari 2015

Tips and Trik Inkscape (1)

Hore.... Akhirnya saya punya waktu untuk menulis lagi di blog ini, karena sudah 1 tahun saya tidak menulis artikel di blog ini (terakhir nulis tahun 2014 dan sekarang sudah 2015)

Tulisan saya kali ini muncul tanpa sengaja setelah membaca salah satu post di Group Facebook Inkscape Indonesia seperti terlihat pada gambar dibawah ini:

Saya akan memberikan beberapa jawaban atau sebut saja sebagai tips and trik untuk mengatasi masalah tersebut berdasarkan hasil ngoprek saya pribadi, maka bisa saja trik yang saya tulis disini hasilnya berbeda saat Anda praktekkan.

Di tulisan ini saya sengaja tidak menyertakan hasil gambar dari ngoprek saya tersebut, tujuannya adalah agar artikel yang saya tulis ini dianggap hoax (no pic = hoax)

Trik yang saya tulis berdasarkan teori, praktek dan hasil, seperti slogan buku yang saya tulis. Berikut beberapa trik yang dapat saya sampaikan;

Permasalahan pertama berdasarkan pengamatan saya adalah penggunaan unit atau ukuran yang digunakan kurang benar, mungkin yang bersangkutan menggunkan ukuran cm bukan px.

Emangnya kenapa jika menggunan ukuran cm?

Jawabnya sederhana saja yaitu; konversi dari px ke cm di Inkscape tidak dapat bekerja dengan baik,      hal ini terjadi karena ukuran cm bukan standar resmi SVG dan XML.Perbandingan Unit pada Inkscape secara Default sebagai berikut: 1 inch = 1/12 ft = 2.54 cm = 25.4 mm = 0.0254 m = 6 pc = 72 pt. Sedangkan perbandingan inch dengan px adalah 1 inch = 90 px atau 1 px = 0,011 inch.

Permasalahan kedua adalah sebelum membuat object menggunakan salah satu tool pada Tool Box tidak melakukan reset terlebih dulu sehingga kadang mempengaruhi hasil object yang dibuat.
Yang dimaksud reset disini adalah mengembalikan ke pengaturan standard pada tool yang akan digunakan.

Sebagai contoh: Anda sebelumnya pernah menggunakan Star Tool untuk membuat object dengan rincian berikut: Change: Star, Corners: 12, Spoke ratio: 0,510, Rounded: 0,040, Randomized: 0,005


Selesai Anda membuat gambar seperti di atas, kemudian Anda menutup Inkscape tersebut dan mematikan komputer/laptop, beberapa saat kemudian membuat gambar Triangle (segitiga) dengan menggunakan Star Tool => Polygon dan hanya mengubah nilai pada Corners yang tadinya 12 menjadi 3, maka jadilah object berbentuk segitiga, jika object yang dibuat ukurannya kecil memang tidak begitu terlihat, tapi jika objectnya besar baru terlihat


Permasalahan ketiga adalah penggunaan Stroke, dalam hal ini harus dipastikan terlebih dulu apakah object yang dibuat akan menggunakan stroke atau tidak, karena penghapusan stroke pada object yang sudah jadi banyak mempengaruhi ukuran object, jadi jika ingin membuat object tanpa stroke, dari awal ya harus memilih opsi tanpa stroke.

Permasalahan keempat adalah penggunaan fitur Affect yang tidak tepat saat menggunakan Selector Tool, misalnya saat membuat gradient lupa mengaktifkan fitur Move gradient sehingga saat object gradient digeser atau dirotasi akan berubah warnanya.

Demikian beberapa Tips dan Triks pada Inkscape yang dapat saya tulis kali ini, sampai jumpa tulisan saya lainnya (nek sempat nulis), jika masih ada yang kurang jelas pada tulisan ini silakan langsung tanyakan pada kolom komentar.

Saran

Saran